วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประเมินบล็อกของผู้สอน

ให้ผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อกของอาจารย์ผู้สอนเมื่ออ่านแล้วแสดงความคิดเห็นบอกเพื่อน ๆ ทุกคนช่วยประเมินและแสดงความคิดเห็นด้วย ขอขอบคุณ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 5


ให้ผู้เขียนเล่าความถึงความประทับใจที่ได้มาศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ 4

ให้ผู้เรียนเขียนความรู้สึกที่ได้เรียนเกี่ยวกับบล็อกหรือเว็บล็อก
ลงในใบงานที่ของผู้เรียน เล่าความรู้สึกทั้งข้อดีและข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ 3

ให้ผู้เรียนเล่าถึง
1.วิธีคิดของคุณลุงประยงค์ ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซอย่างย่อ ๆ
2.วิธีคิดของคุณลุงขจร ทิพาพงศ์ วิทยากรมหาวิทยาลัยธรรมชาติ ในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ
3.วิธีคิดของคุณลุงอนันต์ สุวรรณโณ วิทยากรหมอดินชุมชนบ้านไม้เรียง
4.วิธีคิดของพี่พรประสิทธิ์ ไม้เรียง วิทยากรการเพาะเนื้อเยื่อกล้วยไม้
5.สรุปกระบวนการคิดที่คิดว่าจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คำคม ข้อเตือนใจ ที่คุณลุงและพี่พรประสิทธิ์ใส่งลงในบล็อกของผู้เรียน

กิจกรรมที่ 2

ผู้เรียนได้ศึกษานอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้ บ้านไม้เรียง
1. มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ให้ผู้เรียนสรุปแนวคิดและข้อคิดเห็นเกี่ยวการจัดการมหาวิทยาลัยธรรมชาติ
2. ศึกษาหมอดินบ้านลุงอนันต์ ได้แนวคิดอะไรบ้าง และจะนำแนวคิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอธิบาย
3. ศึกษาการเพาะเนื้อเยื่อ ได้แนวคิด ข้อสรุปที่น่าสนใจอะไรบ้าง

กิจกรรมที่ 1


ให้ผู้เรียนแนะนำตนเอง
การศึกษา
ปรัชญา
สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ